Potatisbladmöglet har kommit (2019)

Dan har rapporterat om att potatisbladmögel har hittats på på hans odlingslott.

Potatismögel

Foto: Dan Lundberg

Har du drabbats av potatismögel måste du omgående ta bort angripen blast och ta med den hem till dina vanliga sopor – den får absolut inte komposteras!

Om man tar bort angripen blast direkt, allt efter att den kommer, så kan man klara att ha potatisen kvar under jord några dagar till. Och hindrar förhoppningsvis fler från att drabbas.

Om man ska lagra potatisen bör det gå minst tio dagar efter att man tagit bort blasten tills att man skördar potatisen. Men låt det inte gå så mycket längre tid, för då kan potatisarna få skorvangrepp.

Läs mer om potatisbladmögel på föreningens sida om växtsjukdomar. På Wikipedia finns också en lång artikel om potatisbladmögel.

Dan, ordförande

 

Andra arbetsdagen 2019

Hej odlare,

Det var 69 odlare plus familj och vänner som trotsade vädret och jobbade på, och mycket blev gjort. Eriks föredrag om jordprover avlyssnades av minst 68 deltagare.

Efter arbetsdagen såg deltagarna svettiga ut. Eller var det de två millimeter regn som uppmättes som gjorde det?

 

Tack alla som bidrog till en fin arbetsdag

Lev väl
Dan, ordförande

Swecos rapport angående jordprover Sjöbergen norra

Naturvårdsverket informerar på sin hemsida om sina riktvärden för
förorenad mark. Se verkets hemsida:

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Fororenade-omraden/Riktvarden-for-fororenad-mark/

Fastighetskontoret har låtit SWECO (miljökonsultföretag) utföra en miljöteknisk markundersökning inom Norra och Södra odlingsområdet i Sjöbergen under hösten 2018 för att klargöra hur föroreningssituationen ser ut i områdena.

Bakgrunden till detta är förekomsten av avfall i jorden inom delar om odlingsområdet samt en provtagning som gjorts på lott 110 och som visade att där finns något förhöjda halter av tungmetaller och PAH (polycykliska aromatiska kolväten).

Jordprover har tagits ut från 40 gropar inom norra området på ytjorden (ner till max 3 dm under markytan). I flertalet av groparna noterade man inslag av tegel, glas, porslin, plast, skrot och eldrester. Innehåll av tungmetallerna bly, koppar och zink har i alla proven indikativt bedömts på platsen med ett fältinstrument (XRF). Förhöjda halter av bly noterades generellt inom området och i vissa prov även zink. Inom östra delen av norra området avviker resultaten från den generella bilden, inom detta delområde har endast låga halter av bly, koppar och zink noterats (detta gäller lotterna 1-25 och lotterna närmast djurgårdarna fram till pergolan).

Därefter har man slagit samman proverna till totalt 12 samlingsprover vilka har skickat till ett laboratorium för kemisk analys med avseende på tungmetaller, alifater och aromater (petrokemiska föreningar, BTEX (benzen, toulen, xylen) och PAH:er. Det är främst halter av PAH och metaller (arsenik, bly, kadmium, koppar, kvicksilver och zink) som påvisas i förhöjda halter. Även laboratorieanalyserna verifierar att halterna är låga inom den östra delen av området.

Sammantaget bedömer Sweco att uppmätta halter av PAH H och metaller inom det norra området är förhöjda även jämfört med bakgrundshalter (nedfall av bly och PAH H är vanligt i stadsmiljö). Man bedömer att föroreningarna kan härröra från tidigare verksamhet inom området och/eller den utfyllnad med externa massor som utfördes under 1970-talet.

Fastighetskontoret har för att bedöma hälsoriskerna som påträffade föroreningar innebär därefter även låtit Sweco göra en hälsoriskbedömning. I denna sammanfattar Sweco riskerna ”Exponering av bly, kadmium, kvicksilver och PAH H från förorenad odlingsjord kan innebära negativa hälsoeffekter för människor som vistas inom området och/eller de som äter grödor odlade inom området. Mindre delområde inom norra odlarföreningens östra del undantagen, här har enbart låga halter uppmätts. I övrigt är föroreningarna relativt jämt spridda över området och uppmätta halter är förhöjda jämfört lokala och regionala bakgrundhalter.”

Miljöförvaltningen är ansvarig tillsynsmyndighet i frågor om markföroreningar och de har ännu inte hunnit skriva något fullständigt utlåtande men understryker att konstaterade föroreningar INTE utgör någon akut risk för oss som odlar i området. Miljöförvaltningen kommer nu att diskutera behovet av ”eventuella åtgärder” inom samtliga odlingsområden i Göteborg, även Sjöbergen inkluderat.

Göteborgs kommun har låtit utföra liknande undersökningar i andra odlingsområden, på Lindholmen respektive i Örgryte. Liknande föroreningar har påträffats även i dessa områden. Man har även gjort ett test av hur föroreningar tas upp i växterna utan att kunna påvisa något växtupptag.

Sammanfattningsvis kan Styrelsen konstatera att:
Utförd undersökning visar att det finns förhöjda halter av tungmetaller och PAH:er i vårt odlingsområde som Sweco bedömer kan innebära hälsomässiga negativa effekter på lång sikt. Miljöförvaltningen understryker dock att det inte finns några akuta risker.

Fastighetskontoret kan komma nu i samråd med miljöförvaltningen att diskutera behov av åtgärder. Vi vet ännu vad det innebär men återkommer så fort vi får information.

Avslutningsvis vill vi påminna om alla positiva konsekvenser med att odla dina egna grönsaker samt tipsa om några åtgärder du själv kan vidta för att reducera risker:

  1. Skölj dina grönsaker väl
  2. Skala dina rotfrukter
  3. Odla i pallkrage med påförd ren jord (fråga i butik hur jorden kvalitetssäkrats som ren)
  4. Gräv inte djupare än du måste, merparten av avfallsinslag brukar finnas i den djupare jorden
  5. Plocka kontinuerligt bort slagg och skärvor av glas, porslin och metallrester. Lägg INTE detta på komposten utan ta med det hem eller lägg det i behållare avsedda för avfallet i skogen bredvid komposten.

I Swecos rapport nedan finner ni bland annat:
Situationsplan, Norra delen. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, (kartbilaga 1A, sid 17).
Fältprotokoll, (bilaga 2, sid 19-21). Där hittar man information om prover närmast/på sin lott.
Analyssammanställning, (bilaga 3, sid 22)

Swecos rapport

Swecos hälsoriskbedömning

Lindholmens odlarförening

Örgryte koloniområde

Hälsningar
Styrelsen

ARBETSDAGEN FLYTTAS

Eftersom den årliga Yogafestivalen hålls i Sjöbergen lördag den 15/6, samtidigt som vår andra arbetsdag var planerad, har styrelsen beslutat att flytta fram arbetsdagen till

SÖNDAG 16/6 KL 10.00

(Vid ihållande regn så flyttas arbetsdagen till lördag den 29/6)

Detta för att inte våra verksamheter ska ”krocka”. Yogafestivalen är ju en tillställning som drar mycket folk som då får chans att njuta av allt det vackra i Sjöbergen.

I samband med arbetsdagen får vi en rapport om den jord-/markundersökning som genomförts av Sweco på uppdrag av Fastighetskontoret och som nu ligger hos Miljöförvaltningen. Förhoppningsvis kommer förvaltningens liksom Fastighetskontorets utlåtanden vara klara tills dess.

Vi vill också påminna om att styrelsen gör den första av årets två lott-besiktningar lördag den 25 maj och vi hoppas att alla då har kommit igång på allvar med årets odlande.

– Det är mycket viktigt att alla odlingslotter sköts och underhålls enl det nyttjanderättsavtal som gäller – och som vi alla ”lottinnehavare” har godkänt och undertecknat!

Välkomna till arbetsdagen
Dan Lundberg
ordförande

Varning för vattenbrist – så kan du odla ”vattensnålt”

För några dagar sedan (2:e maj) gick Länsstyrelsen i Västra Götaland ut med en varning om risk för vattenbrist och uppmanade alla att spara på vattnet. Grundvattennivåerna är redan under det normala för årstiden i stora delar av länet. Det väntas inga större nederbördsmängder den kommande tiden och vattenläget riskerar därför att redan om några veckor bli lika allvarligt som i juli 2018.

Här följer några tips om ”vattensnål” odling. Det mesta ”stulet” från Sara Bäckmos blogg ”Skillnadens trädgård”…

  • Förodla så många grönsaker som möjligt i tråg/krukor – inne eller ute. Det går inte åt så mycket vatten då som att vattna stora områden på friland. Om du ändå sår på friland – täck sådden med fiberduk tills växterna kommit upp en bit, då torkar inte sol och vind ut jorden så snabbt. När det är dags för utplantering, efter förodling, ska du vattna ordentligt i ”hålet” där växten ska sättas.
  • Täckodla! Lägg gräsklipp, löv eller annat organiskt material (all slags blast, blad av kirskål etc) på jorden mellan plantorna i ett minst tio centimeter tjockt lager. Det hindrar vatten från att avdunsta och håller jorden fuktig och fin även om det är en torr sommar. Dessutom får jorden näring.
  • När du måste vattna – använd kanna vid varje planta, just där växten ”möter”jorden och inte på bladen, alltså ”punktbevattning”, då hamnar vattnet precis där det ska. Använd helst inte vattenslang och absolut inte spridare! Vattna tidigt på morgonen eller sent på kvällen. Då avdunstar vattnet inte så snabbt som i solsken under dagen. Vattna mycket när du väl gör det. Vänta en stund och känn sedan med fingret att jorden är fuktig en bit ner – om den inte är det vattna mer.
  • Det finns ett sätt att använda slang för bevattning, som ändå är mycket sparsamt och som ger gott resultat. Det är en slags ”droppbevattning”… (så kallad fukt- eller droppslangar finns att köpa eller så kan du fixa en själv) som jag själv använt i flera år.
  • Gör så här: I en vanligt trädgårdsslang gör du hål rakt igenom, t ex med en s k håltång (enkel variant finns på Clas Ohlson för ca 50 kr). Ena ändan av slangen pluggas igen, t ex med en kork eller träpinne, och i den andra monteras en vanlig koppling till vattenkranen. Lägg ut slangen längs de plantor du vill vattna. Öppna kranen ytterst lite, trycket ska inte vara för hårt. Nu sipprar vattnet ut i fina strålar som sakta sjunker ner i jorden. Detta är ett enkelt och effektivt sätt – och du sparar på vattnet!

På internet finns mycket mer att läsa om ”vattensnål” odling.

Följ gärna ”Vattenläget i länet” på Länsstyrelsens hemsida.

Lev väl – och vattensnålt
Dan Lundberg
Ordförande