Kategoriarkiv: byggplaner

Fixfabriken får nytt liv

Där gamla Fixfabriken låg, på andra sidan Oscarsleden från odlareföreningen räknat, ska det byggas 500 nya bostader av HSB och bostadsbolaget Balder. Redan nu, långt innan bygget börjat, bjuder de in till dialog med föreningarna i området. Läs mer om projektet på fixfabriken.se

 

Sjöbergen i Odla med P1

”I stadsdelen Majorna i Göteborg finns ett lite speciellt koloniområde…”
Så börjar radioinslaget om Sjöbergen i radioprogrammet Odla med P1 i Sveriges radio. Odlas producent, Ulla de Verdier, har varit på besök bland odlingar och djurgårdar i Sjöbergen och pratat med folk. Om områdets betydelse och om hoten mot Sjöbergen.

Du kan lyssna på programmet, som sändes första gången den 17 juni 2013, i arkivet på Sverige radio. Länk till programmet finns här Sjöbergens odlare samarbetar med djurägare (inslaget om Sjöbergen startar 07:38 in i programmet)

Meddelande från Föreningen Sjöbergen

Anna Sandin som är ordförande i Sjöbergen södra odlarförening är också en av två ordförande i föreningen Bevara Sjöbergen – som nu byter namn till Föreningen Sjöbergen. Hon har bett oss förmedla nedanstående information samt ett mötesprotokoll från ett möte i Bevara Sjöbergen den 25 februari 2013. Längst ner på sidan en kommentar från mig.

Hej,

Måndagen den 25 februari höll Föreningen Bevara Sjöbergen möte. Föreningen kommer avvecklas och ersättas av Föreningen Sjöbergen. Den är tänkt att fungera som en paraplyföreningen vilken samlar alla föreningar på området. Vi vill att den även ska vara öppen för andra som vill vara med i arbetet med att utveckla och bevara området. Föreningen har även som mål att förbättra gemenskapen mellan brukarföreningarna.
Personerna i brukarrådet kommer fungera som en länk mellan paraplyföreningen och respektive föreningen på Sjöbergen och arbeta med områdesgemensamma frågor, ex vis drift, skötsel, el, vatten etc. Framtiden får utvisa om det finns ett behov av ett sådant råd i och med att utsedda representanter sannolikt blir de samma som är aktiva i paraplyföreningen och området kommer få en gemensam mötesplats för informationsutbyte på nätet.
Föreningen Sjöbergen öppnar nämligen inom kort portalsidan sjobergen.se och den ska samla all gemensam information om Sjöbergen och har länkar till alla brukarföreningar. Rapportering om planärendet, områdets historia, naturvärden, Sjöbergens dag och andra gemensamma saker på gång, blogg mm är delar som kommer finnas på sidan. Övriga föreningar släpper dessa övergripande frågor för att koncentrera sig på den egna verksamheten men framför allt för att hålla en gemensam informationskanal för nyfikna besökare och brukare på Sjöbergen Vi vill samla allt på ett och samma ställe så att alla besökare på webbsidan får entydig och uppdaterad information.
Intresserade från alla brukarföreningar som vill vara med och bygga upp och driva sidan är varmt välkomna. Domänen är inköpt med sidan är helt tom. Tina Camitz kommer bjuda in till träffar där alla har en möjlighet att vara med i utformningen. Tanken är att vi hjälps åt i arbetet och var och en får ett eget ansvarsområde att bygga upp och arbeta med.
För Sjöbergen norras del innebär det att rapportering av planärendet flyttas över till portalsidan. Ni är aktiva i bevakningen och gör verkligen ett fint arbete i frågan. Om ni vill ta på er detta ansvarsområde på portalsidan vore det fantastiskt! (se kommentar längst ner)
Det finns en mängd intressanta förslag och idéer om hur vi kan utveckla Sjöbergen så att dess värde höjs och området därigenom får vara kvar. Föreningen Sjöbergen har bl a diskuterat ett ekohus med miljövänliga material som rymmer föreningslokaler, café, ev konstnärlig verksamhet, vidare även hållbarhetsprojekt kring kretslopp, kompostsamarbete med Kompostbutiken i Majorna, öppen förskola/ naturlekis i området, tillsammans med SDN Majorna-Linné, grön rehab i samarbete med Botaniska, återuppta samarbete med skola och undervisning av elever i djurskötsel, kanske även odling, dansbana mfl.
Mer information om detta finns i bifogat mötesprotokoll. Det går också bra att ringa mig på tfn 0708-618 639 om det finns frågor.
Vi behöver fler engagerade som vill vara med och arbeta för Sjöbergens bästa. Kom med du också!
 
Nästa möte är onsdag den 3 april, kl 18.30 i Hyresgästföreningens lokal på Mariaplan 1. Organisation och ledning av Föreningen Sjöbergen utses på detta möte.
Var vänlig och anmäl dig till mig om du planerar att komma.
Varmt välkommen!

Kommentar: Jag tycker att det är jättebra om den nya webbportalen samlar all information om vad som händer i Sjöbergen och vad som planeras. MEN jag förbehåller mig rätten att lägga ut allt jag tycker är av intresse för alla odlare i Sjöbergen norra odlarförening här. Det omfattar även rapporter om planärendet.

”Fortsatt osäker framtid för Sjöbergen”

I går söndag 27 maj publicerade den lokala gratistidningen DirektPress Göteborg Centrum en lång artikel om situationen för Sjöbergen. Just nu finns det, enligt artikeln, inte ens en handläggare för det återremitterade ärendet om Sandarna i Byggnadsnämnden. Fortsatt osäkert, alltså.

Läs artikeln: Fortsatt osäker framtid för Sjöbergen  DirektPress Göteborg Centrum 2012-05-27

Rapport från föreningen Bevara Sjöbergen

Här kommer en lång uppdatering om läget för Sjöbergen från föreningen Bevara Sjöbergen:

Hej alla!
Sjöbergens framtid är ännu inte avgjord. Som ni säkert minns bordlades ärendet i Byggnadsnämnden sommaren som gick pga alla protester och Stadsbyggnadskontorets avrådan om fortsatt utredningsarbete för framtida exploatering. Men nu i december beslutade Byggnadsnämnden att återremittera ärendet Stadsbyggnadskontoret med ett yrkande om att återuppta ärendet då man ansåg att planförutsättningarna har ändrats jämfört med tidigare förslag från 2011. Nu vill man genom ett sk programarbete utreda möjligheter till byggnation i trafiksnurran direkt efter brofästet och i nordväst om denna, i terassform ner mot Klippan (området motsvarar dock det ursprungliga förslag som Wingårdh på White arkitekter tog fram redan 2007 tillsammans med Röda Sten Fastighetsutveckling). Ett programarbete innebär en omfattande utredning map plan-, mark- och trafikförutsättningar med hänsynsavvägningar för miljö, social hållbarhet, rekreation och hälsa för odlare, djurhållare och allmänhet som vistas på Sjöbergen eller bor i Sandarna med omnejd.

Nu i april träffade jag Johan Altenius, fd planchef på Stadsbyggnadskontoret för att diskutera programarbetet. I första läget ska en ny handläggare utses i ärendet men då de är överlastade för tillfället beräknas det dröja, troligtvis till efter semestrarna. Först därefter kan arbetet komma igång och denna gång ska vi brukare och boende i stadsdelarna kring Sjöbergen ges möjlighet att delta tidigt i samarbetet med Stadsbyggnadskontoret, dvs innan det normala samrådet som brukar hållas när arbetet redan har pågått ett tag. I nuläget är Sjöbergen enligt Göteborgs översiktsplan klassat som grön- och rekreationsområde samt i vissa delar även som område med särskilt stora värden för naturvård, friluftsliv, landskapsbild och/eller kulturlandskap. Detta är endast en rekommendation och således inget juridiskt bindande dokument. Men om vi kan vara med och påverka i riktning mot att detaljplanelägga Sjöbergen får det ett något starkare skydd. Det kan även finnas fördelar med att förädla området och göra det mer tillgängligt för allmänheten, t ex genom infotavlor, skapa stigar och sittplatser, samarbeta med naturvårdsbiologer, anordna stads-/naturvandringar etc. Genom att göra området känt och väl nyttjat kan det bli svårare för politiker att besluta om exploatering. Men det viktiga är att vi inte tillåter byggnation över huvud taget, även om den bara verkar marginell och i utkanten av Sjöbergen. Har byggbolagen väl dragit in vägar och VA är det så lätt att bara fortsätta exploateringen.

Föreningen Bevara Sjöbergen bildades i våras med ett delat ordförandeskap bestående av mig och Kent Öberg från Djurföreningen. Vi har som ambition att samla Sjöbergens föreningsmedlemmar och allmänhet med det gemensamma intresset av att Bevara Sjöbergen. Då det krävdes snabba insatser i somras gick vi inte ut en formell inbjudan till samtliga föreningsmedlemmar. Istället kallade vi ett par representanter från varje förening på Sjöbergen, se listan nedan. Nu har vi mer tid på oss och vill ge alla en möjlighet att delta i arbetet på våra möten och komma med i föreningen. Vi avser även att bjuda in boende i Sandarna och stadsdelarna runtikring men även andra som inte bor i områdets omedelbara närhet. Det finns även tre arbetsgrupper som arbetar med stadsplaneringsfrågor ur ett större perspektiv i västra Göteborg vilka gärna kommer med synpunkter. Dessa är Hyresgästföreningen västra Göteborg, Majornas Idéverkstad och Alla tiders boende. Undertecknad har odlingslott på södra Sjöbergen men deltar vid möten som representant från Hyresgästföreningen.

Kallelse till stormöte kommer ske på den gemensamma anslagstavlan vid infarten till Sjöbergen. Det vore också bra om vi fick tillåtelse att sätta upp anslagen och planritningen från White på alla föreningars anslagstavlor i området. Kallelser till mötet kommer även sättas upp i stadsdelarna kring Sjöbergen och om möjligt i GP. Föreningen Bevara Sjöbergen finns även på Facebook. Notera att det redan finns en grupp på Facebook, med namnet Rädda Sjöbergen, men den är endast nätbaserad. Vår sida med samma namn som förening är under konstruktion och saknar bilder från Sjöbergen och alla verksamheter som på pågår i området. När vi fått ordning på sidan kommer där finnas foton, aktuell information, kartor/ ritningar och övriga ärendehandlingar från bl a Stadsbyggnadskontoret och Byggnadsnämnden. Politikernas yrkande (ligger redan länkat härifrån) och Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från 2011 bifogas. Planritningar från White är svår att skicka och ta emot pga storleken.

På stormötet inleder vi med årsmötesförhandlingar där vi upprättar stadgar, utser ny styrelse och en arbetsgrupp med representanter från respektive föreningar och allmänheten. Därefter berättar vi senaste nytt i ärendet. Eventuellt bjuder vi även in ansvarig handläggare och Byggnadsnämndens ordförande, Mats Arnsmar (S) så att de kan få berätta hur de ser på planerna för Sjöbergen. Därefter sätter vi oss ner i mindre dialoggrupper där alla ges en möjlighet att komma med synpunkter och idéer.

Nomineringar till styrelsen och arbetsgruppen kan mejlas till mig redan nu. Det går självklart bra att föreslå sig själv, även till ordförandeposten.

Det vore bra om ni som får detta mejl kunde vidarebefordra det till resten av era föreningsmedlemmar och Fredrik Granhag, Bostadsarrendator, Majornas 1 Rote. Om vi ska informera om stormötet i GP och via affischer skulle vi behöva hjälp med annons- och tryckkostnader från föreningarna på Sjöbergen. Har ni möjlighet att hjälpa till med detta vore det fantastiskt! Ni som har fina bilder från Sjöbergen och era verksamheter får gärna mejla dem till så vi får en fin Facebooksida. Hjälp med administrering av Facebooksidan och praktiskt handtag med att sätta upp anslag och förbereda inför mötet tas tacksamt emot. Mina kontaktuppgifter finns nedan.

Ha en fin sommar så ses vi längre fram!
Vänliga hälsningar
Anna Sandin, anna.sandin@yahoo.se, tfn 0708-618639 (med odlingslott 110, längst upp vid muren med bredvidliggande sittbänk och ”svampkällare”)
Kent Öberg
Föreningen Bevara Sjöbergen
——————————————
Inbjudna föreningar:
Sjöbergen Södra odlarförening
Sjöbergen Norra odlarförening
Biodlarföreningen Sjöbergen
Brevduveföreningen Sjöbergen
Sanna BK Göteborg
Sjöbergens Djurförening
Majornas Idéverkstad, stadsplaneringsgruppen
Alla tiders Boende
Hyresgästföreningen Västra Göteborg, stadsplaneringsgruppen

Allt detta kommer alltså från föreningen Bevara Sjöbergen.

Här på Sjöbergen Norra Odlareförening fortsätter vi naturligtvis hålla koll på läget. Ni hittar också länkar till relevanta handlingar och artiklar här.