Kategoriarkiv: byggnadsnämnden

”Sjöbergen – grön fristad mellan motorvägar”

gp_sjobergen_20150823_1000pxInte mindre än fyra sidor reportage om Sjöbergen, dess människor, föreningar och djur… Det bjöd söndagens Göteborgs-Posten på.

Både reportaget och en artikel om Sjöbergens framtid finns att läsa på nätet.

Läs: Sjöbergen – grön fristad mellan motorvägar, Göteborgs-Posten 2015-08-23

Läs: Inga garantier för Sjöbergens bevarande, Göteborgs-Posten 2015-08-23

Rapport från föreningen Bevara Sjöbergen

Här kommer en lång uppdatering om läget för Sjöbergen från föreningen Bevara Sjöbergen:

Hej alla!
Sjöbergens framtid är ännu inte avgjord. Som ni säkert minns bordlades ärendet i Byggnadsnämnden sommaren som gick pga alla protester och Stadsbyggnadskontorets avrådan om fortsatt utredningsarbete för framtida exploatering. Men nu i december beslutade Byggnadsnämnden att återremittera ärendet Stadsbyggnadskontoret med ett yrkande om att återuppta ärendet då man ansåg att planförutsättningarna har ändrats jämfört med tidigare förslag från 2011. Nu vill man genom ett sk programarbete utreda möjligheter till byggnation i trafiksnurran direkt efter brofästet och i nordväst om denna, i terassform ner mot Klippan (området motsvarar dock det ursprungliga förslag som Wingårdh på White arkitekter tog fram redan 2007 tillsammans med Röda Sten Fastighetsutveckling). Ett programarbete innebär en omfattande utredning map plan-, mark- och trafikförutsättningar med hänsynsavvägningar för miljö, social hållbarhet, rekreation och hälsa för odlare, djurhållare och allmänhet som vistas på Sjöbergen eller bor i Sandarna med omnejd.

Nu i april träffade jag Johan Altenius, fd planchef på Stadsbyggnadskontoret för att diskutera programarbetet. I första läget ska en ny handläggare utses i ärendet men då de är överlastade för tillfället beräknas det dröja, troligtvis till efter semestrarna. Först därefter kan arbetet komma igång och denna gång ska vi brukare och boende i stadsdelarna kring Sjöbergen ges möjlighet att delta tidigt i samarbetet med Stadsbyggnadskontoret, dvs innan det normala samrådet som brukar hållas när arbetet redan har pågått ett tag. I nuläget är Sjöbergen enligt Göteborgs översiktsplan klassat som grön- och rekreationsområde samt i vissa delar även som område med särskilt stora värden för naturvård, friluftsliv, landskapsbild och/eller kulturlandskap. Detta är endast en rekommendation och således inget juridiskt bindande dokument. Men om vi kan vara med och påverka i riktning mot att detaljplanelägga Sjöbergen får det ett något starkare skydd. Det kan även finnas fördelar med att förädla området och göra det mer tillgängligt för allmänheten, t ex genom infotavlor, skapa stigar och sittplatser, samarbeta med naturvårdsbiologer, anordna stads-/naturvandringar etc. Genom att göra området känt och väl nyttjat kan det bli svårare för politiker att besluta om exploatering. Men det viktiga är att vi inte tillåter byggnation över huvud taget, även om den bara verkar marginell och i utkanten av Sjöbergen. Har byggbolagen väl dragit in vägar och VA är det så lätt att bara fortsätta exploateringen.

Föreningen Bevara Sjöbergen bildades i våras med ett delat ordförandeskap bestående av mig och Kent Öberg från Djurföreningen. Vi har som ambition att samla Sjöbergens föreningsmedlemmar och allmänhet med det gemensamma intresset av att Bevara Sjöbergen. Då det krävdes snabba insatser i somras gick vi inte ut en formell inbjudan till samtliga föreningsmedlemmar. Istället kallade vi ett par representanter från varje förening på Sjöbergen, se listan nedan. Nu har vi mer tid på oss och vill ge alla en möjlighet att delta i arbetet på våra möten och komma med i föreningen. Vi avser även att bjuda in boende i Sandarna och stadsdelarna runtikring men även andra som inte bor i områdets omedelbara närhet. Det finns även tre arbetsgrupper som arbetar med stadsplaneringsfrågor ur ett större perspektiv i västra Göteborg vilka gärna kommer med synpunkter. Dessa är Hyresgästföreningen västra Göteborg, Majornas Idéverkstad och Alla tiders boende. Undertecknad har odlingslott på södra Sjöbergen men deltar vid möten som representant från Hyresgästföreningen.

Kallelse till stormöte kommer ske på den gemensamma anslagstavlan vid infarten till Sjöbergen. Det vore också bra om vi fick tillåtelse att sätta upp anslagen och planritningen från White på alla föreningars anslagstavlor i området. Kallelser till mötet kommer även sättas upp i stadsdelarna kring Sjöbergen och om möjligt i GP. Föreningen Bevara Sjöbergen finns även på Facebook. Notera att det redan finns en grupp på Facebook, med namnet Rädda Sjöbergen, men den är endast nätbaserad. Vår sida med samma namn som förening är under konstruktion och saknar bilder från Sjöbergen och alla verksamheter som på pågår i området. När vi fått ordning på sidan kommer där finnas foton, aktuell information, kartor/ ritningar och övriga ärendehandlingar från bl a Stadsbyggnadskontoret och Byggnadsnämnden. Politikernas yrkande (ligger redan länkat härifrån) och Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från 2011 bifogas. Planritningar från White är svår att skicka och ta emot pga storleken.

På stormötet inleder vi med årsmötesförhandlingar där vi upprättar stadgar, utser ny styrelse och en arbetsgrupp med representanter från respektive föreningar och allmänheten. Därefter berättar vi senaste nytt i ärendet. Eventuellt bjuder vi även in ansvarig handläggare och Byggnadsnämndens ordförande, Mats Arnsmar (S) så att de kan få berätta hur de ser på planerna för Sjöbergen. Därefter sätter vi oss ner i mindre dialoggrupper där alla ges en möjlighet att komma med synpunkter och idéer.

Nomineringar till styrelsen och arbetsgruppen kan mejlas till mig redan nu. Det går självklart bra att föreslå sig själv, även till ordförandeposten.

Det vore bra om ni som får detta mejl kunde vidarebefordra det till resten av era föreningsmedlemmar och Fredrik Granhag, Bostadsarrendator, Majornas 1 Rote. Om vi ska informera om stormötet i GP och via affischer skulle vi behöva hjälp med annons- och tryckkostnader från föreningarna på Sjöbergen. Har ni möjlighet att hjälpa till med detta vore det fantastiskt! Ni som har fina bilder från Sjöbergen och era verksamheter får gärna mejla dem till så vi får en fin Facebooksida. Hjälp med administrering av Facebooksidan och praktiskt handtag med att sätta upp anslag och förbereda inför mötet tas tacksamt emot. Mina kontaktuppgifter finns nedan.

Ha en fin sommar så ses vi längre fram!
Vänliga hälsningar
Anna Sandin, anna.sandin@yahoo.se, tfn 0708-618639 (med odlingslott 110, längst upp vid muren med bredvidliggande sittbänk och ”svampkällare”)
Kent Öberg
Föreningen Bevara Sjöbergen
——————————————
Inbjudna föreningar:
Sjöbergen Södra odlarförening
Sjöbergen Norra odlarförening
Biodlarföreningen Sjöbergen
Brevduveföreningen Sjöbergen
Sanna BK Göteborg
Sjöbergens Djurförening
Majornas Idéverkstad, stadsplaneringsgruppen
Alla tiders Boende
Hyresgästföreningen Västra Göteborg, stadsplaneringsgruppen

Allt detta kommer alltså från föreningen Bevara Sjöbergen.

Här på Sjöbergen Norra Odlareförening fortsätter vi naturligtvis hålla koll på läget. Ni hittar också länkar till relevanta handlingar och artiklar här.

Hela yrkandet om Västra Sandarna

Nu har hela yrkandet angående program för bostäder mm Västra Sandarna från Byggnadsnämndens möte den 13 december lagts ut på webben.

Läs själva: Handling – Program Västra Sandarna
YRK S MP V FP_001.pdf (98 kb)

Byggnadsnämndens protokoll från 13 december 2011

Nu har protokollet från Byggnadsnämndens möte den 13 december 2011 kommit.

Så här står det om planerna för Västra Sandarna i protokollet (sid 12-13):

§ 637  Dnr 0348/07
Program för bostäder m m i Västra Sandarna i stadsdelen Majorna 
Till behandling företogs det den 31 oktober 2011 bordlagda ärendet angående ovan nämnda program inom stadsdelen Sandarna.

Tina Wallenius (MP) ingav en skrivelse vilken (S), (V), (FP) ställde sig bakom, så lydande:
”Yrkande etc. bil. 19
Byggnadsnämnden beslöt att återremittera ärendet enligt yrkandet:
att under 2012 tillsammans med de ovan nämnda intressenter genomföra en programstudie med ett tydligt måldokument om områdets långsiktiga användning, i samarbete, nära kontakt och dialog med de närboende i området samt de som använder området till odling i dag,
att skogspartiet, odlingsområdet och ”etapp 1” (området på höjden nära älven) ej exploateras, samt
att det i samband med programarbetet bör göras en översyn över trafiksi-
tuationen för eventuella ombyggnationer/dirigeringar.

Carl Otto Lange (M) stöder återremissyrkandet men tar inte ställning till texten i yrkandet idag.

Läs: Byggnadsnämndens protokoll 2011-12-13

Inget om Sjöbergen på nästa möte i byggnadsnämnden

Dagordningen för nästa möte i Byggnadsnämnden, den 17 januari 2012, har kommit. Den här gången är frågan om Västra Sandarna, det vill säga Sjöbergen, överhuvudtaget inte med på dagordningen. Nämnden fortsätter fundera och låter frågan vara bordlagd ytterligare en tid. Frågan återremitterades på Byggnadsnämndens möte den 13 december.