Fastighetskontoret låter genomföra utredning av eventuella föroreningar i jorden inom vårt odlingsområde i höst.

Vid provtagning av jorden på en lott inom vårt odlingsområde i maj i år visade sig jorden innehålla förhöjda värden av bly, kvicksilver, zink och PAH:er (polycykliska aromatiska kolväten, härrör t.ex. från stenkol/petroleum samt bildas vid förbränning av organiskt material, finns diffust förhöjt i alla tätorter).
Bakgrunden till provtagningen var att jorden på lotten innehåller ett stort inslag av avfall i form skärvor av porslin, glas och slagg, även jämfört med jorden på andra lotter inom odlingsområdet (föreningens ordförande Dan har genom åren har grävt på ett 40-tal lotter inom området och bedömer att lotten avviker med större inslag av avfall).
Resultatet av provtagningen har styrelsen därefter skickat vidare till markägaren Fastighetskontoret.

Fastighetskontoret planerar nu i höst att låta Sweco (miljökonsultföretag) genomföra en övergripande miljöteknisk markundersökning för att vidare utreda föroreningssituationen inom vårt odlingsområde.
Det innebär att man kommer att ta ut ytliga jordprover på matjorden på ett urval av lotterna inom området. Styrelsen kommer att informeras om provtagningsplanen och om möjligt se till att du som berörd lottinnehavare i förväg får information i det fall jordprov kommer att tas ut på din lott. Fastighetskontoret har dock full tillträdesrätt till våra lotter i egenskap av markägare.

Styrelsen återkommer med information om resultatet av planerad undersökning när vi fått ta del av den. Har du några frågor får du gärna kontakta styrelsen via mejl sjobergen-norra@googlegroups.com alt per telefon till Dan 0703-78 24 71.

TIPS!
Enkla åtgärder för att minska risken att få i dig eventuella föroreningar från jorden är att alltid skölja dina grönsaker väl innan förtäring samt att skala dina rotfrukter (själva växtupptaget är jämfört jordintaget mycket lågt/försumbart).

Mvh
Styrelsen

Kommentarer inaktiverade.